Vedtægter

Vedtægter for Halsted-Aunede Landsbylaug

 

§1

Foreningens navn er "Halsted-Aunede Landsbylaug". Foreningens hjemsted er Lolland kommune. 

§2

Foreningens formål er at fremme sammenholdet og fællesskabet i lokalområdet i og omkring Halsted-Avnede. Dette søges fremmet gennem forskellige aktiviteter af praktisk og social karakter. Foreningen er talerør overfor myndighederne i sager, der har interesse for lokalområdet. 

§3

Som medlem kan optages enhver, som er bosiddende i, eller har interesse for, Halsted-Aunede. 

§4

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. For tiden udgør kontingentet 50,- kr. årligt pr. medlem over 18 år. 

§5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Alle medlemmer over 18 år har stemmeret. Der kan stemmes enten ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes hvis 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom til formanden. 

§6

Dagsorden for den ordinære generalforsamling indeholder flg. punkter: L Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.


 

§7

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer kan ske ved 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Dirigenten bestemmer  fstemningsproceduren. Hvis blot ét medlem kræver det, kan der begæres skriftlig afstemning.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

§8

Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen, som selv vælger formand og kasserer. Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer, derudover vælges suppleanter, revisor og revisorsuppleanter. Alle medlemmer som er fyldt 18 år, er valgbare. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. Dog vælges der på den stiftende generalforsamling 3 medlemmer for 2 år og 2 medlemmer for 1 år. Suppleanter og revisor vælges for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig, på førstkommende møde med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Der føres protokol over de på bestyrelsesmøderne trufne beslutninger.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

§9

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet, med revisors påtegning, fremlægges på generalforsamlingen.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

§10

Beslutning om nedlæggelse af foreningen, træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for. Opnås et sådan flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes af et flertal af de mødte medlemmer, efter mindst 14 dage, på en ekstraordinær generalforsamling. I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder dens aktiver og likvider, et efter foreningen bestemt formål, til gavn for lokalområdet.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________